ALGEMENE VERKOOP- EN INSTALLATIEVOORWAARDEN


Artikel 1 - Algemene bepalingen met betrekking tot de algemene voorwaarden


Het feit dat een klant een te koop aangeboden installatie bestelt, impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden, waarvan de klant uitdrukkelijk erkent kennis te hebben genomen vóór het sluiten van het contract.


Indien er wijzigingen worden aangebracht in de algemene voorwaarden, blijven de voorwaarden die van kracht waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldig.


Als een of meer clausules van de algemene voorwaarden ongeldig of niet toepasbaar worden verklaard op grond van een wettelijke of reglementaire bepaling, blijven de andere clausules geldig.


De betrokken partijen zullen zich inspannen om ongeldige clausules te vervangen door geldige clausules met een gelijkwaardig effect.


In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling in de offerte en een bepaling in deze algemene voorwaarden, prevaleert de eerste.


Een verklaring van afstand van een recht in verband met het contract of deze Algemene Voorwaarden is alleen van kracht als deze schriftelijk wordt gedaan en ondertekend is door de partij die afstand doet.


Artikel 2 - Precontractuele informatie


Als de klant een consument is, erkent hij dat hij vóór het sluiten van de overeenkomst op duidelijke en begrijpelijke wijze in het bezit is gesteld van de algemene verkoopvoorwaarden en alle informatie en bijzonderheden waarnaar wordt verwezen in artikel VI-2 van het Wetboek van Economisch Recht, en in het bijzonder :


 • de voornaamste kenmerken van de installatie ;
 • de identiteit van Wanit, in het bijzonder het ondernemingsnummer, de rechtsvorm, de bedrijfsnaam, het adres van de statutaire zetel en, indien van toepassing, de vestigingsplaats, en het telefoonnummer;
 • de totale prijs van de installatie, inclusief alle belastingen en alle verplichte aanvullende diensten;
 • de betalings-, leverings- en uitvoeringsvoorwaarden, de datum waarop Wanit zich verplicht tot levering van het product en de door Wanit getroffen regeling voor de klachtenbehandeling;
 • bovenop de herinnering aan het bestaan van een wettelijke garantie van overeenstemming voor goederen, het bestaan van een after-sales service en commerciële garanties, indien van toepassing, evenals de relevante voorwaarden;
 • indien van toepassing, de duur van de overeenkomst of, in geval van een overeenkomst van onbepaalde duur of een automatisch verlengbare overeenkomst, de voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst;
 • indien van toepassing, de verkoopvoorwaarden, rekening houdend met de door de consument kenbaar gemaakte behoefte aan informatie en het door de consument aangegeven of redelijkerwijs te voorziene gebruik ;
 • indien van toepassing, de functionaliteiten van de digitale inhoud, met inbegrip van de toepasselijke technische beschermingsmaatregelen ;
 • indien van toepassing, alle relevante interoperabiliteit van de digitale inhoud met bepaalde hardware of software en andere diensten waarvan het bedrijf op de hoogte is of redelijkerwijs op de hoogte zou moeten zijn.


Artikel 3 - Prijzen


De prijs is de prijs die wordt vermeld in de geaccepteerde offerte. Deze is vastgesteld op basis van de door de klant aan Wanit verstrekte informatie. Wanit behoudt zich het recht voor de prijs te wijzigen indien de verstrekte informatie onvolledig of onjuist blijkt te zijn.


Artikel 4 - Essentiële kenmerken van de verkochte en geïnstalleerde apparatuur


De kenmerken van de verkochte installatie worden gedetailleerd beschreven in de offerte. De foto's van de installaties zijn niet contractueel bindend. Geringe kleurverschillen en kleine variaties in het ontwerp van de apparatuur, die geen invloed hebben op de essentiële kenmerken ervan, kunnen de aanvaarding niet verhinderen of een prijsvermindering rechtvaardigen.


Artikel 5 - Offerte en aanvaarding


De geldigheidsduur van een aanbod is een maand vanaf de datum waarop de offerte naar de klant is verzonden. Indien de klant vóór de aanvaarding een of meer wijzigingen aanbrengt, behoudt Wanit zich het recht voor deze te weigeren of een nieuwe offerte voor te stellen waarin de geldigheidsduur opnieuw wordt vermeld.


Aanvaarding van de offerte door de klant blijkt uit ondertekening van de offerte. De ondertekende offerte dient door de klant te worden verzonden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de offerte. De bestelling wordt pas in behandeling genomen nadat Wanit de storting van de aanbetaling, indien overeengekomen, heeft ontvangen.


Artikel 6 - Installatie - Ingebruikneming


Na ontvangst, indien van toepassing, van de aanbetaling wordt de datum voor installatie en inbedrijfstelling van de installatie in onderling overleg vastgesteld met de klant, die de toegang moet vrijmaken zodat de monteurs in een onbelemmerde omgeving kunnen werken.


De goedkeuring vloeit voort uit de ondertekening door de klant van het daartoe opgestelde rapport na de ingebruikname. Als er op dat moment geen voorbehoud wordt gemaakt, wordt de goedkeuring verleend en kan Wanit niet aansprakelijk worden gesteld voor zichtbare gebreken aan de installatie.


Artikel 7 - Facturering - Betaling


Alle bestellingen worden gefactureerd volgens de voorwaarden van de aanvaarde offerte, tenzij de klant substantiële wijzigingen aanbrengt in de voorwaarden waaronder het werk moet worden uitgevoerd. Bij ontvangst wordt de factuur direct voldaan met een betaling..


Elk bedrag dat niet betaald is op de vervaldag brengt van rechtswege interesten op tegen de rentevoet bepaald door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand in handelszaken, onverminderd het recht van Wanit om de ontbinding van het contract en de teruggave van de geïnstalleerde uitrusting te eisen.


Artikel 8 - Voorbehoud van eigendomsrecht


Wanit behoudt het eigendom van de apparatuur totdat de volledige betaling is voldaan.


De klant (eigenaar of gebruiker) stemt ermee in om, zonder aanspraak te maken op welke vergoeding dan ook, afstand te doen van het recht op toetreding zoals voorzien in artikel 551 volgens het Burgerlijk Wetboek en van elke vordering op de installatie.


Het risico van beschadiging of verdwijning wordt gedragen door de klant, die een passende wettelijke aansprakelijkheidsverzekering moet afsluiten. De waarborgsommen kunnen worden ingehouden om eventuele verliezen te dekken.


Artikel 9 - Verantwoordelijkheden


De klant verklaart en garandeert dat het gebouw waarop de installatie zal worden geïnstalleerd in goede staat van onderhoud verkeert, wat minstens impliceert dat het kan worden gebruikt voor de implementatie en werking van de installatie. De klant garandeert ook dat hij alle voor de installatie vereiste vergunningen heeft verkregen.


De geïnstalleerde apparatuur heeft alle tests ondergaan die vereist zijn door de stand van de techniek. De klant werd echter voor de bestelling naar behoren geïnformeerd over het feit dat de apparatuur een prototype is en Wanit kan daarom niet garanderen dat deze vrij is van verborgen gebreken.


Wanit aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor verborgen structurele of functionele defecten die mogelijk niet zijn ontdekt door de tests die in de werkplaats zijn uitgevoerd.


In geval van een defect zal de klant Wanit hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen zodat Wanit zo snel mogelijk de nodige corrigerende maatregelen kan nemen, zonder dat de klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding voor de onbruikbaarheid van de installatie.


Wanit kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van het contract door de schuld van de klant, de schuld van een derde partij of een geval van overmacht. Wanit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van defecte apparatuur of voorwerpen op het terrein van de klant.


Wanit wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van het onmogelijk is om de overeenkomst uit te voeren wanneer deze totale of gedeeltelijke onmogelijkheid het gevolg is van foutieve of onvolledige informatie verstrekt door de klant.


Artikel 10 - Verzekering


De klant moet zijn burgerlijke aansprakelijkheid en die van de personen voor wie hij verantwoordelijk is tegenover derden, waaronder Wanit, verzekeren bij een erkende maatschappij. Hij moet het gebouw voor een voldoende bedrag verzekeren tegen brand-, water- en stormschade bij een erkende maatschappij.


Uiterlijk op het moment van aanvaarding van de offerte moet de klant een verzekering hebben afgesloten die de risico's dekt die verbonden zijn aan de tussenkomst van derde in het gebouw waar de installatie wordt uitgevoerd.


De Klant verplicht zich om op eerste verzoek van de Dienstverlener een verzekeringsbewijs te overhandigen.


Artikel 11 - Onderhoud


De klant zal regelmatig een visuele inspectie van de installatie, de reiniging ervan en de door Wanit aanbevolen controles uitvoeren.


Hij verbindt zich ertoe geen structuren of beplantingen op te richten die schaduw kunnen creëren of op een andere manier de opbrengst van de installatie kunnen verminderen.


Artikel 12 - Groenestroomcertificaten


Indien van toepassing is de klant verantwoordelijk voor het verkrijgen van groenestroomcertificaten of andere overheidssteun.


Wanit aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.


Artikel 13 - Intellectueel eigendom


Wanit bezit de intellectuele eigendomsrechten op de geleverde installaties en op de grafische elementen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, foto's, het grafisch charter en logo's) en teksten die met name op haar website worden gebruikt.


Elke weergave, reproductie, wijziging, vervorming en/of gehele of gedeeltelijke exploitatie van de beschermde elementen, door welk middel dan ook en op welke drager dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Wanit, is verboden en vormt een inbreuk die civielrechtelijk en strafrechtelijk vervolgd kan worden.


Artikel 14 - Bescherming van persoonsgegevens


De klant verstrekt Wanit persoonlijke gegevens (contactgegevens, informatie met betrekking tot zijn/haar woning) met het oog op het sluiten van de overeenkomst en tijdens de uitvoering ervan. Deze van de klant verzamelde informatie wordt opgenomen in een door Wanit beheerd computerbestand en wordt verwerkt voor de volgende doeleinden:


 • reageren op contactaanvragen en offertes;
 • beheren van bestellingen, met name voor levering, installatie, facturering, enz;
 • de dienst na verkoop beheren.


Deze gegevens kunnen op een veilige manier worden doorgegeven aan werknemers van Wanit en eventuele onderaannemers ten behoeve van de uitvoering van het contract. Er worden passende fysieke, technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens te waarborgen teneinde deze te beschermen tegen verlies, onopzettelijke vernietiging, wijziging en ongeoorloofde toegang.


De periode waarin gegevens worden bewaard, de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en alle voorwaarden waaronder ze worden verzameld, beheerd en verwerkt, worden beschreven in het beleid voor het verwerken en bewaren van persoonsgegevens, dat kan worden geraadpleegd op de website van Wanit.


Artikel 15 - Keuze van domicilie


Voor de uitvoering van het contract en de gevolgen ervan, kiezen de partijen domicilie op de adressen vermeld op de bestelbon, tot kennisgeving van een ander adres in België.


Artikel 16 - Mededelingen


Mededelingen tussen partijen kunnen geldig worden gedaan per aangetekende post, fax of e-mail, waarbij de laatste twee manieren van communicatie vergezeld moeten gaan van een positief verzendingsrapport.


Artikel 17 - Toepasselijk recht en taal


Dit contract en de algemene verkoopvoorwaarden die erop van toepassing zijn, vallen onder het Belgische recht. Ze zijn opgesteld in het Frans. Indien ze vertaald zijn in een of meerdere talen, zal enkel de Franse tekst als authentiek beschouwd worden in geval van een geschil.


Artikel 18 - Geschillenbeslechting en territoriale bevoegdheid


De partijen zullen hun uiterste best doen om geschillen die voortvloeien uit het sluiten, de uitvoering, de interpretatie of de ontbinding van het contract in der minne op te lossen.


Bij gebreke daarvan zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.